Aðilaskrá

Samstarfsaðilar Grænu orkunar

Á aðalfundi Grænu orkunnar í nóvember 2014 var ákveðið að stofna formleg félagasamtök undir heitinu Samstarfsvettvangur um orkuskipti. Í dag er félagsgjald fyrirtækja með fleiri en 25 starfsmenn skyldi vera 50.000 en 12.500 fyrir minni fyrirtæki og einstaklinga.

Samtökin eru opin öllum sem hafa áhuga á vistvænu eldsneyti og orkuskiptum. Markmiðið er að allir þeir sem á einn eða annan hátt starfa að orkuskiptum í samgöngum á Íslandi sjái Grænu orkuna sem sameiginlegan vettvang upplýsingagjafar og skoðanaskipta. Hér er að finna félagatal Grænu orkunnar eins og staðan var í maí 2023.

Alor var stofnað í því skyni að þróa, framleiða og markaðssetja umhverfisvænar álrafhlöður og -orkugeymslur. Í nýsköpuninni felst að stefnt er framleiðslu á álrafhlöðum af mismunandi stærðum, þ.e. frá litlum rafhlöðum og rafgeymum yfir í stórar orkugeymslur í gámastærðum.

Askja bílaumboð er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig i sölu og þjónustu á bifreiðum frá Mercedes-Benz og Kia. Markmið fyrirtækisins er að vera í fararbroddi hvað varðar þjónustu til viðskiptavina og markaðssetningu þeirrar vöru sem fyrirtækið selur og þjónustar.

Atlantsolía rekur 9 sjálfsafgreiðslustöðvar, þar af 16 á Suðvesturlandi, 2 á Akureyri og eina stöð á Egilsstöðum. Atlantsolía rekur birgðarstöð og hefur 4 olíubíla í dreifingu á eldsneyti. Atlantsolía hefur það að leiðarljósi að bjóða ávallt samkeppnishæft verð á eldsneyti, gott aðgengi að bensínstöðvum og einfaldleika í þjónustu.

Bílgreinasambandið er í málsvari fyrir sambandsaðila um málefni bílgreinarinnar gagnvart öllum opinberum aðilum, samtökum, framleiðendum, öðrum viðskiptamönnum og almenningi, sinnir upplýsingagjöf til félagsmanna og stendur fyrir fræðslu og endurmenntun.

BL ehf er rótgróið bílaumboð sem varð til við sameiningu Ingvars Helgasonar og B&L árið 2011. BL er bílaumboð og þjónustuaðili fyrir: Nissan, Subaru, Renault, Isuzu, Dacia, Land Rover, Jaguar, BMW, MINI, Hyundai og Iveco Bus. BL. ehf rekur einnig Hyundai bílaumboðið að Kauptúni 1.

Brimborg er bílaumboð, bílaleiga og sölu- og þjónustuumboð fyrir atvinnubíla og atvinnutæki með starfsemi í Reykjavík, Hafnarfirði, Reykjanesbæ og á Akureyri. Brimborg er umboðsaðili á Íslandi fyrir fjölmörg vörumerki, meðal annars Ford, Volvo, Polestar, Mazda, Citroën, Peugeot og Opel.

Clara Arctic Energy hefur það að markmiði að koma í notkun innviða- og flotaþjónustu fyrir losunarfrítt eldsneyti á landi og á sjó á Íslandi.

Carbon Recycling International er leiðandi fyrirtæki á heimsvísu á sviði metanól tækni. Það framleiðir endurnýjanlegt metanól úr koltvísýringi, vetni og rafmagni til notkunar sem eldsneyti, og sem hráefni í græn efni og vörur. CRI byggir einnig metanól framleiðslustöðvar og vinnur með samstarfsaðilum að ýmsum verkefnum, m.a. til að auka skilvirkni og skapa verðmæti úr úrgangsstraumum.

E1 Meginmarkið e1 er að efla uppbyggingu innviða fyrir rafbíla og stuðla að hraðari orkuskiptum í samgöngum á Íslandi með því að auðvelda tengingu rafbílaeigenda við eigendur hleðslustöðva.

EFLA verfræðistofa er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem veitir fjölbreytta þjónustu á öllum helstu sviðum verkfræði, tækni og tengdra greina.

Green Fuel ætlar sér að vera leiðandi á heimsvísu í því að skipta jarðefnaeldsneyti út fyrir grænt vetni og ammoníak sem framleitt er í verksmiðjum fyrirtækisins á Íslandi. Green Fuel vinnur að uppbyggingu framleiðslu á Bakka og gerir ráð fyrir 30 MWe einingu strax fyrir lok árs 2025.

Hekla er umboðsaðili fyrir Audi, Mitsubishi, Skoda og Volkswagen; vörumerki sem eru leiðandi í tækniframförum, hönnun og þróun fjölbreyttra aflgjafa.

Höldur ehf – Bílaleiga Akureyrar er einn stærsti bílakaupandi landsins og hefur um margra ára skeið unnið að umhverfismálum. Starfsstöðvar bílaleigunnar í Reykjavík og á Keflavíkurflugvelli eru vottaðar samkvæmt alþjóðlega umhverfisstjórnunarstaðlinum ÍST EN ISO 14001:2004 og unnið er að innleiðingu staðalsins á öllum starfsstöðvum. Eitt af markmiðum þeirra er að minnka útblástur CO2 hjá bílaflota fyrirtækisins og hafa þeir náð talsverðum árangri á því sviði.

Innviðaráðuneytið Verkefni innviðaráðuneytisins ná til fjölmargra sviða þjóðfélagsins og varða meðal annars samgöngur, sveitarstjórnar- og byggðamál, grunnskrár, póstþjónustu, húsnæðis- og mannvirkjamál og skipulagsmál. Innviðaráðherra fer með yfirstjórn ráðuneytisins.

Íslandspóstur er einn stærsti vinnuveitandi landsins með um 1000 starfsmenn. Hlutverk Íslandspósts er að tengja fólk, fyrirtæki og samfélög með dreifingar-, samskipta- og flutningalausnum um allt land og allan heim. Framtíðarsýn Íslandspósts er að vera fyrsta val viðskiptavina með því að veita framúrskarandi þjónustu og bestu lausnir á hverjum tíma.

Íslensk NýOrka vinnur að þróunar- og tilraunaverkefnum með vistvæna orkugjafa í samgöngum, þar á meðal rafmagn, metan, metanól og vetni. 

Ísorka fór formlega í loftið í desember 2016 og var þá fyrsta smáforritið á Íslandi sem miðlaði lifandi upplýsingum um hleðslustöðvar. Ísorka er traustur samstarfsaðili sem sér um uppsetningu á hleðslustöðvum og lausnum þeim tengdum en einnig viðhald og þjónustu.

Landsnet Hlutverk Landsnets er að tryggja hagkvæma uppbyggingu og rekstur raforkukerfisins. Stefna Landsnets kristallast í loforðum til samfélagsins um öruggt rafmagn og gæði og öryggi flutningskerfisins til framtíðar, sátt við samfélag og umhverfi, skilvirkan rekstur, upplýsta umræðu og markvissa stjórnun og skipulag.

Landsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar og vinnur rafmagn úr endurnýjanlegum orkugjöfum, vatnsafli, jarðvarma og vindi. Fyrirtækið vinnur 73% allrar raforku í landinu, er langstærsti vinnsluaðili raforku á Íslandi. Um leið er fyrirtækið leiðandi í sjálfbærri nýtingu orkugjafa og stuðlar að aukinni þekkingu, nýsköpun og tækniþróun.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun starfar skv. lögum nr. 160/2010. Stofnuninni er ætlað að tryggja samræmingu á byggingar- og eldvarnareftirliti og starfsemi slökkviliða í samráði við viðkomandi stjórnvöld og hafa yfirumsjón með rafmagnsöryggismálum.

Mannvit er stærsta verkfræðistofa landsins  og hefur reynslu af fjölmörgum verkefnum á sviði orkuskipta í samgöngum t.d. framleiðslu lífeldsneytis, þá sérstaklega vinnslu metans úr hauggasi og framleiðslu lífdísils úr úrgangi. Auk þess tekið þátt í rannsóknarverkefnum varðandi framleiðslu lífetanóls, metans og metanóls.

Metan hf. var stofnað 20. ágúst 1999 af Sorpeyðingu höfuðborgarsvæðisins bs. og Aflvaka hf. en núverandi eigandi er SORPA bs. Helsta viðfangsefni félagsins er þróun framleiðslu á íslensku metani og stuðla að aukinni notkun á umhverfisvænu ökutækjaeldsneyti.

Norðursigling er leiðandi fyrirtæki í hvalaskoðun á Íslandi og býður gestum sínum upp á einstaka upplifun á meðal sjávardýra og ævintýraferðir með bátum sem hafa sögu að segja. Fyrirtækið var fyrst til að bjóða upp á hreinorku hvalaskoðun með rafmagnsbátinum Opal.

Olís er verslunar- og þjónustufyrirtæki á fyrirtækja- og einstaklingsmarkaði, sem býður góðar, samkeppnishæfar vörur og rekur sölu- og þjónustukerfi í fremstu röð. Olís selur orkugjafa og aðrar rekstrarvörur, svo sem smurolíur, hreinsivörur og efnavörur svo og almennar neysluvörur til fyrirtækja og einstaklinga.

Olíudreifing Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti fyrir eigendur sína N1 hf og Olíuverslun Íslands h/f og hefur Olíudreifing yfirtekið starfsemi móðurfélaganna á þessum sviðum. Félagið afgreiðir eldsneyti til viðskiptavina móðurfélaganna samkvæmt óskum félaganna eða samkvæmt beiðnum frá viðskiptamönnunum.

Orkan ehf. Hlutverk Orkunnar er að bjóða lægsta eldsneytisverðið í öllum landshlutum og í ákveðnum hlutum höfuðborgarsvæðisins. Fyrirtækið er með yfir 70 sjálfsafgreiðslu bensínstöðvar staðsettar um land allt og vinnur að uppsetningu hraðhleðslustöðva fyrir rafbíla á völdum stöðvum.

Orka náttúrunnar framleiðir og selur rafmagn til allra landsmanna á samkeppnishæfu verði. ON framleiðir einnig heitt vatn fyrir höfuðborgarsvæðið.

Orkustofnun starfar undir yfirstjórn umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins samkvæmt lögum og reglugerð um Orkustofnun. Orkustofnun fer meðal annars með stjórnsýslu í orkumálum og aflar þekkingar á nýtingu orkulinda og annarra jarðrænna auðlinda.

Orkuveita Reykjavíkur er móðurfyrirtæki í samstæðu orku- og veitufyrirtækja sem kappkosta að mæta þörfum viðskiptavina með góðri þjónustu á sanngjörnu verði, traustum veiturekstri og hlýju viðmóti. Dótturfyrirtæki OR eru Veitur, Orka náttúrunnar og Gagnaveita Reykjavíkur.

Rafey ehf sér meðal annars um breytingar á bensín/dísilbílum í rafbíla og þjónustu við rafbíla. Það hefur fyrirtækið einnig staðið að innflutningi á mótorum, stýringum og öðrum íhlutum fyrir rafbíla.

RARIK ohf er hlutafélag í eigu ríkisins sem var stofnað 1. ágúst 2006. Meginhlutverk fyrirtækisins hefur frá upphafi verið að afla og dreifa raforku með hagkvæmum hætti til almennings og atvinnulífs. Í dag er aðalverkefni RARIK að dreifa raforkunni en dótturfélagið Orkusalan sér um framleiðslu og sölumál. Fyrirtækið rekur fimm virkjanir auk hita- og fjarvarmaveitna á fimm stöðum á landinu.

Reykjavíkurborg spilar mikilvægt hlutverk í orkuskiptum í landinu og hefur verið þátttakandi í loftslagssáttmála sveitarfélaga (Covenant of Mayors) síðan 2011. Undanfarin ár hefur Reykjavíkurborg unnið markvisst að framgangi umhverfismála í borginni, innleitt vistvænan rekstur og lagt áherslu á grænar fjárfestingar sem hafa bætt umhverfi og lífsgæði borgarbúa.

RST Net veitir sérhæfða þjónustu og uppsetningu á öllu sem tengist raf- og vélbúnaði í orkuiðnaði. Fyrirtækið bæði framleiðir og sinnir viðhaldi á rafbúnaði og leggur mikla áherslu á fyrirbyggjandi viðhald byggt á mælingum og prófunum.

Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi. Innan samtakanna starfa fráveitur, hitaveitur, vatnsveitur, raforkuframleiðendur, raforkusalar og flutnings- og dreifingarfyrirtæki raforku.

Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) eru hagsmunasamtök allra fyrirtækja sem starfa í ferðaþjónustu. SAF gæta sameiginlegra hagsmuna félagsmanna sinna gagnvart stjórnvöldum, vinna að því að fyrirtækin búi við samkeppnishæf starfsskilyrði og stuðla að því að ferðaþjónusta á Íslandi grundvallist á virðingu fyrir landi og þjóð.

Samtök iðnaðarins vinna að hagsmunum iðnaðarins á öllum sviðum og í nánu samráði við fyrirtækin sjálf. Meðal félaga eru fyrirtæki sem starfa að orkumálum í samgöngum. Innan SI starfar starfsgreinahópurinn CleanTech Iceland, sem eru samtök fyrirtækja í grænni tækni.

Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ) eru málsvari atvinnurekenda í verslunar- og þjónustufyrirtækjum. Samtökin vinna að almennum, sameiginlegum hagsmunamálum aðildarfyrirtækja og stuðla að framförum í verslun og þjónustu, bættum starfsskilyrðum, aukinni arðsemi og samkeppnishæfni.

Toyota á Íslandi er umboðsaðili fyrir nýja Toyota bíla, vara- og aukahluti. Toyota leggur mikið upp úr því að fara umhverfisvænustu leiðina í allri starfsemi og hefur einsett sér að vera í fararbroddi fyrirtækja á sviði umhverfismála hér á landi.

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið Hlutverk umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins er að skapa umgjörð um umhverfisvernd g sjálfbæra nýtingu náttúrugæða með velferð og jafnrétti kynslóðanna að leiðarljósi.

Vegagerðin hefur það hlutverk að þróa og annast samgöngukerfi, á sjó og landi, á sem hagkvæmastan hátt með þarfir samfélagsins að leiðarljósi. Samgönguráðherra hefur yfirstjórn vegamála.

Veitur ohf. sinna mikilvægri þjónustu í almannaþágu og gæta þess að notendur hafi stöðugt aðgengi að hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fráveitu. Veitur er stærsta veiturfyrirtæki landsins. Það varð til við uppskiptingu Orkuveitu Reykjavíkur í sérleyfisstarfsemi og samkeppnisstarfsemi í ársbyrjun 2014 til samræmis við kröfur í raforkulögum.

Verkfræðingafélag Íslands er samstarfsvettvangur til þess að efla verkfræðilega og vísindalegu þekkingu. VFÍ stendur vörð um lögverndað starfsheiti og gæði verkfræðinámsins og vinnur að hagsmunum félagsmanna sinna á breiðum grundvelli til framtíðar.

Verkís verkfræðistofa er framsækið ráðgjafarfyrirtæki sem býður fyrsta flokks þjónustu á öllum sviðum verkfræðiráðgjafar og skyldum greinum.

Leave a Reply