Aðilaskrá

Samstarfsaðilar Grænu orkunar

Á aðalfundi Grænu orkunnar í nóvember 2014 var ákveðið að stofna formleg félagasamtök undir heitinu Samstarfsvettvangur um orkuskipti. Jafnframt var ákveðið að félagsgjald fyrirtækja með fleiri en 25 starfsemnn skyldi vera 40.000 en 10.000 fyrir minni aðila. Samtökin eru opin öllum sem hafa áhuga á vistvænu eldsneyti og orkuskiptum. Markmiðið er að allir þeir sem á einn eða annan hátt starfa að orkuskiptum í samgöngum á Íslandi sjái Grænu orkuna sem sameiginlegan vettvang upplýsingagjafar og skoðanaskipta.

SAMSTARFSAÐILAR GRÆNU ORKUNAR

Askja bílaumboð er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig i sölu og þjónustu á bifreiðum frá Mercedes-Benz og Kia. Markmið fyrirtækisins er að vera í fararbroddi hvað varðar þjónustu til viðskiptavina og markaðssetningu þeirrar vöru sem fyrirtækið selur og þjónustar.

Atlantsolía rekur 9 sjálfsafgreiðslustöðvar, þar af 16 á Suðvesturlandi, 2 á Akureyri og eina stöð á Egilsstöðum. Atlantsolía rekur birgðarstöð og hefur 4 olíubíla í dreifingu á eldsneyti. Atlantsolía hefur það að leiðarljósi að bjóða ávallt samkeppnishæft verð á eldsneyti, gott aðgengi að bensínstöðvum og einfaldleika í þjónustu.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Hlutverk atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins er að búa í haginn fyrir öflugt og framsækið atvinnulíf.Tveir ráðherrar fara með málaflokka ráðuneytisins; sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. 

Bílgreinasambandið er í málsvari fyrir sambandsaðila um málefni bílgreinarinnar gagnvart öllum opinberum aðilum, samtökum, framleiðendum, öðrum viðskiptamönnum og almenningi, sinnir upplýsingagjöf til félagsmanna og stendur fyrir fræðslu og endurmenntun.

BL

Carbon Recycling International er leiðandi fyrirtæki á heimsvísu á sviði metanól tækni. Það framleiðir endurnýjanlegt metanól úr koltvísýringi, vetni og rafmagni til notkunar sem eldsneyti, og sem hráefni í græn efni og vörur. CRI byggir einnig metanól framleiðslustöðvar og vinnur með samstarfsaðilum að ýmsum verkefnum, m.a. til að auka skilvirkni og skapa verðmæti úr úrgangsstraumum.

DHL Express Ísland er alþjóðlegasta fyrirtæki heimsins með alheimsnet í meira en 220 löndum og svæðum um allan heiminn og getur boðið upp á lausnir hvað varðar næstum óendanleg svið vöruferlisstjórnunar. DHL er hluti af Deutsche Post DHL Group sem er leiðandi á sviði póstflutninga og vöruferlisstjórnunar og nær yfir viðskiptaeiningarnar DHL Express, DHL Pakkar, DHL Rafviðskipti; DHL Sendingar á heimsvísu, DHL Frakt og DHL Aðfangakeðja.

EFLA verfræðistofa er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem veitir fjölbreytta þjónustu á öllum helstu sviðum verkfræði, tækni og tengdra greina.

GPO ehf, þróun á skilvirkum, hagkvæmum og umhverfisvænum leiðum til að endurvinna úrgangsplast í fullunna, markaðsvæna vöru. Sérhæfður tækjabúnaður er notaður til umbreytingar úrgangsplasts í eldsneyti. Afurðirnar má nota beint í brennslu, t.d. sem orkugjafa fyrir iðnaðarvélar, ökutæki og báta.

Háskólinn á Akureyri. Innan auðlindadeildar HA er unnið að rannsóknum á framleiðslu lífræns eldsneytis með hitakærum bakteríum. Níu meistaranemar hafa lokið námi á þessu sviði og verkefnin hafa verið unnin í samvinnu við fjölmarga aðila. Háskólinn á Akureyri hefur verkefnisstjórn í öndvegisverkefninu LífEldsneyti en aðrir samstarfsaðilar eru verkfræðistofan Mannvit, Matis Prokaria, Sorpa, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Landbúnaðarháskólinn.

Háskóli Íslands, hefur yfir að bjóða áratuga reynslu og þekkingu er tengist orkuskiptum í samgöngum.  Háskólinn býður upp á bæði grunn- og framhaldsnám á sviði endurnýjanlegrar og vistvænnar orku.  Fjölmörg verkefni innan Háskólans eru beint eða óbeint á sviði orkuskipta.

Háskólinn í Reykjavík.

Höldur ehf – Bílaleiga Akureyrar:
er einn stærsti bílakaupandi landsins og hefur um margra ára skeið unnið að umhverfismálum. Starfsstöðvar bílaleigunnar í Reykjavík og á Keflavíkurflugvelli eru vottaðar samkvæmt alþjóðlega
umhverfisstjórnunarstaðlinum ÍST EN ISO 14001:2004 og unnið er að innleiðingu staðalsins á öllum starfsstöðvum. Eitt af markmiðum þeirra er að minnka útblástur CO2 hjá bílaflota fyrirtækisins og hafa þeir náð talsverðum árangri á því sviði. Til að mynda lækkaði meðaltal CO2 losunar flotans um 3,16% árið 2010.

Íslensk NýOrka vinnur að þróunar- og tilraunaverkefnum með vistvæna orkugjafa í samgöngum, þar á meðal rafmagn, metan, metanól og vetni. 

Ísorka

Landsnet 

Landssamtök hjólreiðamanna, hefur það að markmiði að efla þær grænar samgöngur sem nýta orkuna bezt auk þessa að mestu innlenda orkugjafa (mat) með því að auka hlut hjólreiða, svo sem með niðurfellingu tolla á reiðhjól, stuðla að fleiri hjólreiðastígum o.sfrv.

Landsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar og vinnur rafmagn úr endurnýjanlegum orkugjöfum, vatnsafli, jarðvarma og vindi. Fyrirtækið vinnur 73% allrar raforku í landinu, er langstærsti vinnsluaðili raforku á Íslandi. Um leið er fyrirtækið leiðandi í sjálfbærri nýtingu orkugjafa og stuðlar að aukinni þekkingu, nýsköpun og tækniþróun.

Leiðir verkfræðistofa ehf er lausnafyrirtæki með aðaláherslu á sjálfvirka skráningu.

Lykill er eignaleiga og fjármögnar bíla, vélar, tæki og fleira þar sem forsvaranlegt er að allar eða meginhluti trygginga séu í búnaðinum sjálfum.

Mannvirkjastofnun starfar skv. lögum nr. 160/2010. Stofnunin skal tryggja samræmingu á byggingar- og eldvarnareftirliti og starfsemi slökkviliða í samráði við viðkomandi stjórnvöld og hafa yfirumsjón með rafmagnsöryggismálum.

Mannvit er stærsta verkfræðistofa landsins  og hefur reynslu af fjölmörgum verkefnum á sviði orkuskipta í samgöngum t.d. framleiðslu lífeldsneytis, þá sérstaklega vinnslu metans úr hauggasi og framleiðslu lífdísils úr úrgangi. Auk þess tekið þátt í rannsóknarverkefnum varðandi framleiðslu lífetanóls, metans og metanóls.

Marel

Metan

Norðursigling er leiðandi fyrirtæki í hvalaskoðun á Íslandi og býður gestum sínum upp á einstaka upplifun á meðal sjávardýra og ævintýraferðir með bátum sem hafa sögu að segja.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Olís er verslunar- og þjónustufyrirtæki á fyrirtækja- og einstaklingsmarkaði, sem býður góðar, samkeppnishæfar vörur og rekur sölu- og þjónustukerfi í fremstu röð. Olís selur orkugjafa og aðrar rekstrarvörur, svo sem smurolíur, hreinsivörur og efnavörur svo og almennar neysluvörur til fyrirtækja og einstaklinga.

Orka náttúrunnar framleiðir og selur rafmagn til allra landsmanna á samkeppnishæfu verði. ON framleiðir einnig heitt vatn fyrir höfuðborgarsvæðið.

Orkey ehf er einkahlutafélag sem er að setja upp  verksmiðju sem vinnur lífdísil úr notaðri steikingarolíu og dýrafitu.  Orkey er einnig í samstarfsverkefni með bændum í sambandi við  að framleiða olíu og fóður úr repju.

Orkusetur Hlutverk Orkuseturs er að stuðla að aukinni vitund almennings og fyrirtækja um skilvirka orkunotkun og möguleika til orkusparnaðar. Verkefni Orkuseturs eru einnig á sviði nýrra orkugjafa og gerð fræðsluefnis. Orkusetrið er óháð og sjálfstæð eining sem vinnur að markmiðum sínum sem einskonar tengiliður milli stjórnvalda, almennings, fyrirtækja og stofnana.

Orkustofnun

Orkuveita Reykjavíkur

Rafey ehf, breytingar á bensín/dísilbílum í rafbíla, þjónusta við rafbíla. Innflutningur á mótorum, stýringum og öðrum íhlutum fyrir rafbíla.

RARIK ohf er hlutafélag í eigu ríkisins sem var stofnað 1. ágúst 2006 og tók þá við rekstri Rafmagnsveitna ríkisins sem hófu starfsemi sína þann 1. janúar árið 1947. Meginhlutverk fyrirtækisins hefur frá upphafi verið að afla og dreifa raforku með hagkvæmum hætti til almennings og atvinnulífs. Í dag er aðalverkefni RARIK að dreifa raforkunni en dótturfélagið Orkusalan sér um framleiðslu og sölumál. Fyrirtækið rekur fimm virkjanir auk hita- og fjarvarmaveitna á fimm stöðum á landinu.

Reykjavíkurborg

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Verkefni samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins ná til fjölmargra sviða þjóðfélagsins og varða meðal annars samgöngur og fjarskipti, póstþjónustu, upplýsingatækni og sveitarstjórnar- og byggðamál. 

Samorka

Samtök atvinnulífsins eru í forystu um samkeppnishæft rekstrarumhverfi sem stuðlar að arðbæru fjölbreyttu og ábyrgu atvinnulífi sem bætir lífskjör allra. Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök íslensks atvinnulífs með sex aðildarsamtökum sem byggja á ólíkum atvinnugreinum. Yfir 2.000 fyrirtæki í fjölbreyttum greinum eiga aðild að Samtökum atvinnulífsins, allt frá sjálfstætt starfandi frumkvöðlum til stærstu fyrirtækja landsins. Hjá aðildarfyrirtækjum SA starfa um 70% launafólks á almennum vinnumarkaði.

Samtök iðnaðarins, vinna að hagsmunum iðnaðarins á öllum sviðum og í nánu samráði við fyrirtækin sjálf. Meðal félaga eru fyrirtæki sem starfa að orkumálum í samgöngum. Innan SI starfar starfsgreinahópurinn CleanTech Iceland, sem eru samtök fyrirtækja í grænni tækni.

Samtök ferðaþjónustunnar

Samtök verslunar og þjónustu

Skeljungur er olíufélag með starfsemi á yfir 100 stöðum á landinu og hefur það að meginmarkmiði að þjónusta orkuþörf einstaklinga og fyrirtækja hratt og örugglega í sátt við umhverfi sitt. Skeljungur selur eldsneyti og olíur til einstaklinga og fyrirtækja í sjávarútvegi, landbúnaði, landflutningum, flugi og til verktaka.

Toyota á Íslandi flytur inn Toyota- og Lexusbifreiðar. Í báðum tegundum er stuðlað að umhverfisvænni akstri og hagkvæmari rekstri með notkun Hybrid-kerfisins. Með Hybrid-kerfinu er orkan sem venjulega fer til spillis þegar bíllinn bremsar og hægir á sér nýtt aftur og breytt í rafmagn sem notað er til að knýja bílinn.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Hlutverk umhverfis- og auðlindaráðuneytisins er að skapa umgjörð um umhverfisvernd og sjálfbæra nýtingu náttúrugæða með velferð og jafnrétti kynslóðanna að leiðarljósi.

Vegagerðin hefur skilgreint hlutverk sitt nánar á eftirfarandi hátt: Að þróa og annast samgöngukerfi, á sjó og landi, á sem hagkvæmastan hátt með þarfir samfélagsins að leiðarljósi.

Verkfræðingafélag Íslands er samstarfsvettvangur til þess að efla verkfræðilega og vísindalegu þekkingu. VFÍ stendur vörð um lögverndað starfsheiti og gæði verkfræðinámsins og vinnur að hagsmunum félagsmanna sinna á breiðum grundvelli til framtíðar.

Verkís verkfræðistofa er framsækið ráðgjafarfyrirtæki sem býður fyrsta flokks þjónustu á öllum sviðum verkfræðiráðgjafar og skyldum greinum. er öflugt og framsækið ráðgjafarfyrirtæki sem býður fyrsta flokks þjónustu á öllum sviðum verkfræðiráðgjafar og skyldum greinum.

 

Leave a Reply