Aðilaskrá

Samstarfsaðilar Grænu orkunar

Á aðalfundi Grænu orkunnar í nóvember 2014 var ákveðið að stofna formleg félagasamtök undir heitinu Samstarfsvettvangur um orkuskipti. Jafnframt var ákveðið að félagsgjald fyrirtækja með fleiri en 25 starfsemnn skyldi vera 40.000 en 10.000 fyrir minni aðila. Samtökin eru opin öllum sem hafa áhuga á vistvænu eldsneyti og orkuskiptum. Markmiðið er að allir þeir sem á einn eða annan hátt starfa að orkuskiptum í samgöngum á Íslandi sjái Grænu orkuna sem sameiginlegan vettvang upplýsingagjafar og skoðanaskipta.

SAMSTARFSAÐILAR GRÆNU ORKUNAR

Atlantsolía

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Hlutverk atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins er að búa í haginn fyrir öflugt og framsækið atvinnulíf.Tveir ráðherrar fara með málaflokka ráðuneytisins; sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. 

Bílgreinasambandið er í málsvari fyrir sambandsaðila um málefni bílgreinarinnar gagnvart öllum opinberum aðilum, samtökum, framleiðendum, öðrum viðskiptamönnum og almenningi, sinnir upplýsingagjöf til félagsmanna og stendur fyrir fræðslu og endurmenntun.

BL

Carbon Recycling International

DHL Express Ísland

EFLA verfræðistofa

Félag Íslenskra Bifreiðaeigenda

Fjármálaráðuneytið

GPO ehf, þróun á skilvirkum, hagkvæmum og umhverfisvænum leiðum til að endurvinna úrgangsplast í fullunna, markaðsvæna vöru. Sérhæfður tækjabúnaður er notaður til umbreytingar úrgangsplasts í eldsneyti. Afurðirnar má nota beint í brennslu, t.d. sem orkugjafa fyrir iðnaðarvélar, ökutæki og báta.

Háskólinn á Akureyri. Innan auðlindadeildar HA er unnið að rannsóknum á framleiðslu lífræns eldsneytis með hitakærum bakteríum. Níu meistaranemar hafa lokið námi á þessu sviði og verkefnin hafa verið unnin í samvinnu við fjölmarga aðila. Háskólinn á Akureyri hefur verkefnisstjórn í öndvegisverkefninu LífEldsneyti en aðrir samstarfsaðilar eru verkfræðistofan Mannvit, Matis Prokaria, Sorpa, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Landbúnaðarháskólinn.

Háskóli Íslands, hefur yfir að bjóða áratuga reynslu og þekkingu er tengist orkuskiptum í samgöngum.  Háskólinn býður upp á bæði grunn- og framhaldsnám á sviði endurnýjanlegrar og vistvænnar orku.  Fjölmörg verkefni innan Háskólans eru beint eða óbeint á sviði orkuskipta.

Háskólinn í Reykjavík.

Hekla er með innflutning og sölu á bifreiðum frá Volkswagen, Audi, Skoda og Mitsubishi. Birgjar HEKLU eru mjög framarlega í að hanna og framleiða umhverfisvænar bifreiðar og eru nú þegar þó nokkur fjöldi Volkswagen bifreiða hér á landi sem ganga fyrir metangasi. Þá eru einnig komnir rafmagnsbílar frá Mitsubishi í umferð hér.

Höldur ehf – Bílaleiga Akureyrar:
er einn stærsti bílakaupandi landsins og hefur um margra ára skeið unnið að umhverfismálum. Starfsstöðvar bílaleigunnar í Reykjavík og á Keflavíkurflugvelli eru vottaðar samkvæmt alþjóðlega
umhverfisstjórnunarstaðlinum ÍST EN ISO 14001:2004 og unnið er að innleiðingu staðalsins á öllum starfsstöðvum. Eitt af markmiðum þeirra er að minnka útblástur CO2 hjá bílaflota fyrirtækisins og hafa þeir náð talsverðum árangri á því sviði. Til að mynda lækkaði meðaltal CO2 losunar flotans um 3,16% árið 2010.

Íslensk NýOrka vinnur að þróunar- og tilraunaverkefnum með vistvæna orkugjafa í samgöngum, þar á meðal rafmagn, metan, metanól og vetni. 

Landsnet

Landssamtök hjólreiðamanna, hefur það að markmiði að efla þær grænar samgöngur sem nýta orkuna bezt auk þessa að mestu innlenda orkugjafa (mat) með því að auka hlut hjólreiða, svo sem með niðurfellingu tolla á reiðhjól, stuðla að fleiri hjólreiðastígum o.sfrv.

Landsvirkjun

Leiðir verkfræðistofa ehf er lausnafyrirtæki með aðaláherslu á sjálfvirka skráningu.

Lýsing

Mannvirkjastofnun starfar skv. lögum nr. 160/2010. Stofnunin skal tryggja samræmingu á byggingar- og eldvarnareftirliti og starfsemi slökkviliða í samráði við viðkomandi stjórnvöld og hafa yfirumsjón með rafmagnsöryggismálum.

Mannvit er stærsta verkfræðistofa landsins  og hefur reynslu af fjölmörgum verkefnum á sviði orkuskipta í samgöngum t.d. framleiðslu lífeldsneytis, þá sérstaklega vinnslu metans úr hauggasi og framleiðslu lífdísils úr úrgangi. Au þess tekið þátt í rannsóknarverkefnum varðandi framleiðslu lífetanóls, metans og metanóls.

Metan

Norðursigling

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Orka náttúrunnar framleiðir og selur rafmagn til allra landsmanna á samkeppnishæfu verði. ON framleiðir einnig heitt vatn fyrir höfuðborgarsvæðið.

Orkey ehf er einkahlutafélag sem er að setja upp  verksmiðju sem vinnur lífdísil úr notaðri steikingarolíu og dýrafitu.  Orkey er einnig í samstarfsverkefni með bændum í sambandi við  að framleiða olíu og fóður úr repju.

Orku- og tækniskóli Keilis í samvinnu við HÍ býður upp á þverfaglegt hagnýtt háskólanám í orku- og umhverfistæknifræði og mekatróník tæknifræði.  Orkunámið fjallar um græna og endurnýjanlega orku. Námið tengist orkuskiptum í samgöngum í gegnum rafmagns- og efnaorku – t.a.m. metan, etanól, metanól, lífdísill ofl.

Orkusetur Hlutverk Orkuseturs er að stuðla að aukinni vitund almennings og fyrirtækja um skilvirka orkunotkun og möguleika til orkusparnaðar. Verkefni Orkuseturs eru einnig á sviði nýrra orkugjafa og gerð fræðsluefnis. Orkusetrið er óháð og sjálfstæð eining sem vinnur að markmiðum sínum sem einskonar tengiliður milli stjórnvalda, almennings, fyrirtækja og stofnana.

Orkustofnun

Orkuveita Reykjavíkur

Rafey ehf, breytingar á bensín/dísilbílum í rafbíla, þjónusta við rafbíla. Innflutningur á mótorum, stýringum og öðrum íhlutum fyrir rafbíla.

Reykjavíkurborg

Samband Íslenskra Sveitafélaga

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Verkefni samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins ná til fjölmargra sviða þjóðfélagsins og varða meðal annars samgöngur og fjarskipti, póstþjónustu, upplýsingatækni og sveitarstjórnar- og byggðamál. 

Samorka

Samtök atvinnulífsins

Samtök iðanðarins, vinna að hagsmunum iðnaðarins á öllum sviðum og í nánu samráði við fyrirtækin sjálf. Meðal félaga eru fyrirtæki sem starfa að orkumálum í samgöngum. Innan SI starfar starfsgreinahópurinn CleanTech Iceland, sem eru samtök fyrirtækja í grænni tækni.

Samtök verslunar og þjónustu

Samgöngustofa

Skeljungur

Toyota á Íslandi flytur inn Toyota- og Lexusbifreiðar. Í báðum tegundum er stuðlað að umhverfisvænni akstri og hagkvæmari rekstri með notkun Hybrid-kerfisins. Með Hybrid-kerfinu er orkan sem venjulega fer til spillis þegar bíllinn bremsar og hægir á sér nýtt aftur og breytt í rafmagn sem notað er til að knýja bílinn.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Hlutverk umhverfis- og auðlindaráðuneytisins er að skapa umgjörð um umhverfisvernd og sjálfbæra nýtingu náttúrugæða með velferð og jafnrétti kynslóðanna að leiðarljósi.

Umhverfisstofnun. Hlutverk Umhverfisstofnunar er að stuðla að velferð almennings með því að beita sér fyrir heilnæmu umhverfi, öruggum neysluvörum og verndun og sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda.

Vegagerðin

Verkfræðingafélag Íslands

 

Leave a Reply